Αντικατάσταση Παλαιάς Άδειας

Δικαιολογητικά

Αίτηση -Υπεύθηνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει:
α) ότι έχει κανονική διαμονή στην Ελλάδα,
β) ότι δεν κατέχει άλλη άδεια οδήγησης Ελληνική ή κράτους μέλους της Ε.Ε.,
γ) τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου σε ισχύ και φωτοαντίγραφα αυτών.
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν είναι Έλληνας υπήκοος, προσκομίζεται άδεια εγγραφής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε. ή παραμονής, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες, πρίν την υποβολή της αίτησης για την άδεια οδήγησης για τους υπηκόους της Ε.Ε. και 185 ημέρες για τους ξένους υπήκοους, καθώς και φωτοαντίγραφο αυτού.

Δύο (2) έγρωμες φωτογραφίες πρόσφατες, τύπου διαβατηρίου, χωρίς γυαλιά.
Αν υπάρχει καιάλλη άδεια οδήγησης κατατίθεται μαζί, για να εκδοθεί μία καινούργια ενιαία.
Εάν η παλαιά άδεια οδήγησης είναι φθαρμένη ή έχουμε αλλαγή στοιχείων, θα προσκομίζεταί και: Παράβολο 9,02 ευρώ από την ΔΟΥ.
Παράβολο των 30 ευρώ από την Εθνική Τράπεζα.
Αίτηση εκτύπωσης.

Για επαγγελματική άδεια οδήγησης που δεν ισχύει, θα προσκομίζονται επιπλέον: Δύο (2) παράβολα από Εθνική Τράπεζα των 45 ευρώ για οφθαλμίατρο και παθολόγο και δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου καθώς και το βιβλιάριο υγείας.