Τα ιστορικά αυτοκίνητα θα κυκλοφορούν και πάλι ελεύθερα στους ελληνικούς δρόμους

Τα ιστορικά αυτοκίνητα θα κυκλοφορούν και πάλι ελεύθερα στους ελληνικούς δρόμους

Από πέρυσι οι κάτοχοι των ιστορικών αυτοκινήτων -ως ιστορικά λογίζονται όσα έχουν πρώτο έτος ταξινόμησης το 1970 και προγενέστερα- βρίσκονται σε αναβρασμό μιας και είχε απαγορευτεί η κανονική κυκλοφορία τους στους δρόμους της χώρας μας.

Κανείς δεν αντιλέγει πως πριν την απαγόρευση υπήρχαν και περιπτώσεις εκμετάλλευσης της νομοθεσίας από ένα μικρό ομολογουμένως ποσοστό κατόχων ιστορικών αυτοκινήτων. Στην πλειονότητά τους όμως οι περισσότεροι απλά ασκούν το χόμπι τους, διατηρώντας εν ζωή αυτοκίνητα που πέρα από τους τυχόν συναισθηματικούς δεσμούς που έχουν για τους ίδιους είναι και ένα ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του αυτοκινήτου γενικά και για τη χώρα μας ειδικά.

Πλέον με πρόσφατη εγκύκλιο του νέου υπουργού Μεταφορών & Υποδομών Κώστα Καραμανλή, την οποία μπορείτε να διαβάσετε στη συνέχεια, αναιρούνται οι σχετικές απαγορεύσεις που είχε επιβάλει ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης. Έτσι τα ιστορικά αυτοκίνητα με πρώτο έτος ταξινόμησης από το 1970 και πίσω μπορούν να κυκλοφορούν και πάλι στους δρόμους χωρίς πρόβλημα.

ΘΕΜΑ:Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπ’ αριθ. Α οικ. 94748-4130 (Β’ 570) Κ.Υ.Α. με θέμα «Αντικατάσταση της υπ’ αριθ. Α οικ. 55972/3112/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 3641/Β’/ 2017) σχετικά με τα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος και ρύθμιση θεμάτων αγωνιστικών οχημάτων».

Σχετ.: 1. Η υπ’ αριθ. Α οικ. 94748/4130/4.02.2019 (Β’ 570) ΚΥΑ.
2. Η υπ. αριθ.
A οικ. 32249/1433/24-04-2019 (ΑΔΑ: 9ΟΙ1465ΧΘΞ-ΛΣΡ) Εγκύκλιος του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Προς την κατεύθυνση της ομαλής διεξαγωγής των διαδικασιών που ορίζονται στην με αρ. πρωτ. Α οικ. 94748-4130/4.02.2019 (Β’ 570) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, διευκρινίζονται τα κάτωθι:

  1. Διά της παρούσης αναστέλλεται εκ νέου η ισχύς του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 4 αυτής, δυνάμει του οποίου ορίζεται ότι «Έως την επανεξέταση του χαρακτηρισμού τους ως ιστορικού ενδιαφέροντος από την Επιτροπή του παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία τους για τους σκοπούς της παρ. 2 του άρθρου 3». Συνακόλουθα, και έως την συγκρότηση και έναρξη του διά του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 4 οριζόμενου έργου της Επιτροπής, και όχι αργότερα από την 31η Δεκεμβρίου 2019, επιτρέπεται η κυκλοφορία των οχημάτων με έτος πρώτης ταξινόμησης (κυκλοφορίας) από το 1970 και μετέπειτα που έχουν χαρακτηριστεί και καθοριστεί ως ιστορικού ενδιαφέροντος με βάση προγενέστερες διατάξεις, για τους σκοπούς της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της υπ’ αριθ. Α οικ. 94748-4130/4.02.2019 Κ.Υ.Α.
  2. Διά της παρούσης, αίρεται ο χρονικός περιορισμός της προϋπόθεσης (γ) που τίθεται δυνάμει της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 της υπ. αρ. Α οικ. 94748- 4130/4.02.2019 Κ.Υ.Α. αναφορικά με την κατ’ εξαίρεση κυκλοφορία των οχημάτων ιστορικού ενδιαφέροντος για τους σκοπούς της επισκευής επιτρεπόμενης, εφεξής, της μετακίνησης αυτών από το χώρο στάθμευσης προς τον χώρο του συνεργείου, και αντίστροφα, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες τηρώντας τις λοιπές απαιτήσεις της οικείας παραγράφου του άρθρου 3.

Πηγή: https://www.cnn.gr/style/aytokinito/story/186105/ta-istorika-aytokinita-tha-kykloforoyn-kai-pali-eleythera-stoys-ellinikoys-dromoys