ΠΕΙ

Σύμφωνα με το π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης  Ιουλίου 2003 ‘’σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου’’, όπως αυτή η οδηγία τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 2004 και 2006/103/ΕΚ της 20ης Νοεμβρίου 2006» :

 

  • Oι οδηγοί που αποκτούν άδεια οδήγησης κατηγορίας Δ1, Δ1+Ε, Δ, Δ+Ε από  10-9-2008  προκειμένου να μπορούν να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού, είναι υποχρεωμένοι πέραν της απαιτούμενης άδειας οδήγησης να κατέχουν και ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών, ενώ οι οδηγοί που αποκτούν άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ1, Γ1+Ε, Γ, Γ+Ε  από 10-9-2009ακολουθώντας την διαδικασία της αρχικής επιμόρφωσης. Οι εξαιρέσεις φαίνονται στη επισυναπτόμενη νομοθεσία. Δεν απαιτούνται υποχρεωτικά θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα από Σχολή Οδηγών ή Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης (ΚΕΘΕΥΟ).
  • Oι οδηγοί που είναι κάτοχοι άδειας οδήγησης των προαναφερόμενων κατηγοριών πριν από τις προαναφερθείσες ημερομηνίες αντίστοιχα από  10-9-2013  και  10-9-2014    προκειμένου να μπορούν να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού πρέπει να τύχουν περιοδικής θεωρητικής κατάρτισης χωρίς εξετάσεις. Δικαίωμα διοργάνωσης προγραμμάτων εκπαίδευσης περιοδικής κατάρτισης έχουν :
  1. Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (ΣΕΚΑΜ)
  2. Οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)
  3. Τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕΘΕΥΟ)

 

Αναλυτικά όλη η νομοθεσία είναι η εξής :

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

α) Η  οδηγία 2003/59/ΕΚ

«Οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης  Ιουλίου 2003 ‘’σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου»

 

β)  Το π.δ. 74/2008  (ΦΕΚ 112/Α΄)

«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης  Ιουλίου 2003 ‘’σχετικά με την αρχική επιμόρφωση και την περιοδική κατάρτιση των οδηγών ορισμένων οδικών οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή επιβατών, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθμ. 3820/1985 του Συμβουλίου και της οδηγίας 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 76/914/ΕΟΚ του Συμβουλίου’’, όπως αυτή η οδηγία τροποποιήθηκε με τις οδηγίες 2004/66/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης  Απριλίου 2004 και 2006/103/ΕΚ της 20ης  Νοεμβρίου 2006»

 

γ) Η  υπουργική απόφαση οικ. 72048/9666/08/2009  (ΦΕΚ 216/Β΄)

«Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών»

 

δ) Η  υπουργική απόφαση 45990/5584/2009  (ΦΕΚ 1782/Β΄)

«Συμπλήρωση-τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 72048/9666/08/2009 ‘’Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών» (ΦΕΚ 216/Β΄)»

 

ε) Η  υπουργική απόφαση οικ. 49522/6046/2009  (ΦΕΚ 2024/Β΄)

«Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων»

 

στ)  Με το νέο  νόμο 3897/2010  «Σύσταση Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας και Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας, εποπτεία και βελτίωση του θεσμού του τεχνικού ελέγχου οχημάτων για την προαγωγή της Οδικής Ασφάλειας και την προστασία του περιβάλλοντος, κύρωση Σύμβασης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Α.Σ.Θ. και άλλες διατάξεις» αντικαταστάθηκαν παράγραφοι του άρθρου 6 του π.δ.74/2008 και συμπληρώθηκε το άρθρο 7 αυτού.

 

ζ)  Η  Υπουργική Απόφαση  32347/3231/ 13-9-2011 (Β’ 2288)  «Εφαρμογή μηχανογραφικού συστήματος θεωρητικών εξετάσεων προς απόκτηση ΠΕΙ επιβατών/εμπορευμάτων».

 

η) Η  Υπουργική Απόφαση 18273 / 2580 / 12-04-2012 (Β’ 1324)  «Τροποποίηση της υ.α. 72048 / 9666/08/26-01-2009 (Β’ 216)

 

θ) Η  Υπουργική Απόφαση 18274 / 2581 / 12-04-2012 (Β’ 1324)  «Τροποποίηση της υ.α.  49522 / 6046 /08/2009 (Β’ 2024)

 

ι)  Η  Υπουργική Απόφαση  33243/4894/ 20-07-2012 (Β’ 2250)  με τίτλο «Καθορισμός της διαδικασίας και των αναγκαίων λεπτομερειών για την έγκριση σχολών / κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων (ΠΕΙ), την έγκριση διενέργειας προγραμμάτων περιοδικής κατάρτισης, τις υποχρεώσεις και τον έλεγχο αυτών και λοιπές λεπτομέρειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 74/2008 (Α’ 112), όπως ισχύει».

ΕΓΚΥΚΛΙΕΣ :
«Κοινοποίηση ΦΕΚ ‘’Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄), για τη αρχική επιμόρφωση ορισμένων κατηγοριών οδηγών οδικών οχημάτων’’»
«Διευκρινίσεις σχετικά με τους οδηγούς συγκεκριμένων οχημάτων που εξαιρούνται από την υποχρέωση κατοχής Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)»
«Κοινοποίηση ΦΕΚ 1782/Β΄/2009 ‘’ Συμπλήρωση-τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 72048/9666/08/2009 ‘’Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών» (ΦΕΚ 216/Β΄)’’»
«Κοινοποίηση ΦΕΚ ‘’ Καθορισμός διαδικαστικών λεπτομερειών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 74/2008 (ΦΕΚ 112/Α΄), αναφορικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς εμπορευμάτων’’»
«Διευκρινίσεις για την πρακτική εξέταση για τη χορήγηση ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης μεταφοράς επιβατών»
«Χορήγηση αδειών οδήγησης κατηγορίας Δ»
«Θεωρητική εξέταση υποψηφίων οδηγών για χορήγηση ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων και επιβατών»
«Προφορικές εξετάσεις ΠΕΙ»
9) Η  εγκύκλιος οικ. 62617/7658/24-11-2009  «Δυνατότητα απόκτησης ΠΕΙ αρχικής επιμόρφωσης»
10) Η  εγκύκλιος οικ. Π110/41561/4065/7-9-2011  «Περί απόκτησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)»

11) Το  έγγραφο Π140 44920/4529 /27-9-2011  «Διορθώσεις των εγχειριδίων ΠΕΙ Λεωφορείων και Φορτηγών  »

 12) Η εγκύκλιος  Π110/55513/5734/22-12-2011  «Περί Εφαρμογής Μ.Σ.Θ.Ε.Π.Ε.Ι. »
13) Η εγκύκλιος  877/133/05-01-2012  «Περί  Πρακτικής εξέτασης υποψήφιου οδηγού για ΠΕΙ»
14) Η εγκύκλιος  Π110 / 2409 / 335/17-01-2012  «Διευκρίνηση ΜΣΘΕΠΕΙ»
15) Η εγκύκλιος  Π110/6163/843/ 01-02-2012  «Περί απόκτησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)»
16) Προγράμματα περιοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι.  Π 140 / 12613 / 1994.
17) Περί απόκτησης Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) από κατόχους οδηγούς πρίν και μετά τις καταληκτικές ημερομηνίες εφαρμογής της οδηγίας, ύψος καταβολής εξέταστρου και λοιπών εισφορών υπέρ τρίτων.  Π110 /18514/ 2980.
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ  :
    • Για την αρχική επιμόρφωση των οδηγών λεωφορείων έχει εκδοθεί το  εγχειρίδιο  : «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ – Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας»
    •   Για την  αρχική επιμόρφωση των οδηγών φορτηγών έχει εκδοθεί  το    εγχειρίδιο: «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ – Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας»

 

Συνημμένα Αρχεία

pdf documentΟδηγία 2003/59/ΕΚ
pdf documentΠ.δ. 74/2008  
pdf documentΥπουργική απόφαση 72048/9666/08/2009  
pdf documentΥπουργική απόφαση 45990/5584/2009  
pdf documentΥπουργική απόφαση 49522/6046/2009  
word documentΕγκύκλιος 11092/1399/17-3-2009  
word documentΕγκύκλιος Γ454/19716/1780/09/28-7-2009  
word documentΕγκύκλιος 47067/5759/9-9-2009  
word documentΕγκύκλιος οικ. 52678/6384/29-9-2009  
word documentΕγκύκλιος 49377/6021/11-9-2009  
word documentΕγκύκλιος 51923/6856/19-9-2008  
word documentΕγκύκλιος 5463/703/18-3-2010  
word documentΕγκύκλιος 13378/1831/7-4-2010  
pdf documentΠΕΙ Λεωφορείων
word documentεγκύκλιος ΠΕΙ-απόκτηση από παλιούς οδηγούς.doc
pdf documentΕγκύκλιος Π110/41561/4065/7-9-2011
pdf documentEγκύκλιος περι διορθώσεων εγχειρίδιων
pdf documentΚαθορισμός της διαδικασίας και των αναγκαίων λεπτομερειών για την έγκριση σχολών / κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων (ΠΕΙ), την έγκριση διενέργειας προγραμμάτων περιοδικής κατάρτισης, τις υποχρεώσεις και τον έλεγχο αυτών και λοιπές λεπτομέρειες, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 74/2008 (Α’ 112), όπως ισχύει
imageΕξώφυλλο ΠΕΙ Φορτηγών.JPG
pdf documentΜηχανογράφηση εξετάσεων (3ο) ακριβές αντίγραφο.pdf
pdf document45ΨΡ1-9ΞΘ-signed.pdf
pdf documentΒΟΝΤ1-6ΣΠ-signed (1).pdf
pdf documentΒΟΝΝ1-ΦΩΖ-signed.pdf
pdf documentΒΟΖΦ1-ΠΩΡ-signed.pdf
pdf documentΥ.Α. 18273/2580/12-04-2012
pdf documentΥΑ 18274/2581/12-04-2012 (Β’ 1324)
pdf documentΠρογράμματα περιοδικής κατάρτισης Π.Ε.Ι
pdf documentΠ110 /18514/ 2980